ارتباط باما

نشانی: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، سه راه علوم تربیتی، ساختمان اقبال، مرکز رشد فناوری های نوین سلامت مشهد

احمد مولودی

مشاور تخخصی حوزه مهندسی مواد و متالورژی

دکتری تخصصی مهندسی مواد

مدیرگروه پژوهشی مواد نوین

عضو هيات علمي گروه پژوهشي مواد سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوی