اخبار مرکز

اخبار1

انتخاب واحد فناور پیشگامان فن آفرین فرداد از سوی اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

اخبار1

کسب رتبه برتر از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

اخبار1

برگزاری جلسه شورای فناوری مرکز رشد در تاریخ 31/03/1401 و انتخاب دو طرح از میان واحدهای متقاضی

۲۸ مرداد ۱۴۰۱