معیارهای جذب و پذیرش در مرکز رشد فناوری های نوین سلامت:

معیارهای پذیرش در دوره پیش رشد:

 • توجیه و توسعه اقتصادی ایده
 • زمینه تخصصی ایده ارائه شده
 • امکان پذیری ایده و زمینه کاری پیش بینی شده
 • برنامه کاری پیش بینی شده در دوره رشد مقدماتی
 • توانمندی هسته از نظر تخصص و توان علمی و تناسب آن با ایده و موضوع کاری

معیارهای پذیرش در دوره رشد:

 • داشتن برنامه اجرایی زمان بندی شده و چشم انداز روشن
 • وجود ایده محوری مبتنی بر فناوری‌های حوزه سلامت که منجر به تولید محصول و ارزش افزوده گردد
 • داشتن ارزیابی مناسب اقتصادی متکی بر بازار
 • وجود اساسنامه مرتبط با فعالیت‌های شرکت
 • داشتن ماهیت حقوقی و وجود شرکت یا موسسه ثبت شده
 • وجود نیروهای تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور