اختصاص فضای کار اداری و اشتراکی

معرفی به سرمایه گذاران خصوصی

دسترسی به کانال های جذب مشتری مؤثر

برنامه های توانمندسازی و آموزشی

مشاوره و منتورینگ حرفه ای

ارائه زیرساخت های مشترک عمومی و اختصاصی

زیرساخت های عمومی: اینترنت، اتاق جلسات، سالن همایش، فضای استراحت

زیرساخت های تخصصی: آزمایشگاه های تخصصی، خدمات کارگاهی و ...

تسهیل حضور در رویدادها و نمایشگاه های ملی و بین المللی

هم افزایی و اطلاع رسانی